Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

ALBA – METAL, spol. s r.o., IČ 46964321, se sídlem Ladná, Mlýnská 459, PSČ 691 46, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 6622, (dále jen „Společnost/Správce“), považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků nejen vůči klientům a zaměstnancům, ale také vůči Vám, uchazečům o zaměstnání.

Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme v rámci náborového procesu, a jak tyto údaje zpracováváme.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví,
  2. Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
  3. Údaje související s výkonem práce, kterými se rozumí zejména informace o Vašem vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference,
  4. Údaje o posouzení Vaší vhodnosti, kterými se rozumí hodnocení vhodnosti, výsledky testů.
  5. Ostatní údaje uvedené v předloženém životopise/formuláři.


PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

V rámci náborového procesu zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní údaje přitom zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, případně i na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování bez Vašeho souhlasu na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy

Na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy zpracováváme Vaše údaje za účely hodnocení uchazečů o zaměstnání a provedení náborového procesu. Konkrétně proto, abychom Vás mohli zvát na pohovory a komunikovat s Vámi a abychom mohli z poskytnutých podkladů posoudit Vaši vhodnost na obsazení volného pracovního místa. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání náborového procesu, ledaže nám k dalšímu zpracování v databázi uchazečů udělíte souhlas.

Zpracování na základě Vašeho souhlasu pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání v personální databází Společnosti pro případná další výběrová řízení

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce pro to, abychom Vás mohli případně oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do skončení náborového procesu, pokud nám souhlas udělíte, tak maximálně po dobu 3 let od skončení náborového procesu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB

Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu identifikační a kontaktní údaje osob, které byly uvedeny jako kontaktní u referencí, a to za účelem hodnocení uchazečů o zaměstnání. Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání náborového procesu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání náborového procesu, v případě udělení souhlasu pak po dobu maximálně tří (3) let od skončení náborového procesu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

- správce je možné kontaktovat osobně nebo písemně na adrese sídla správce uvedené výše;
- správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: personalni@alba.cz

Pro vyhovění požadavkům subjektu údajů však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem je opravdu daná osoba. Jedině tak zabráníme zneužití osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem v případě, že jsou zasílány e-mailem. Dokumenty lze rovněž zaslat jako listovní psaní, které je opatřeno úředně ověřeným podpisem subjektu údajů. Do předmětu komunikace či na obálku prosím vždy uvádějte „GDPR“.

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, ani jinému subjektu a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v elektronické a/nebo tištěné podobě.

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, pro účely přímého marketingu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

TOP